JavaScript数组去重的两种实现方式

东明兄 2018-06-07
0条评论 1,677 次浏览
东明兄 2018-06-070条评论 1,677 次浏览

写了两个,当然还有一些其他的方式,es6的也很方便

<script>
  var arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15];

  /**
   * 利用对象属性不能重复的的原理
   * @returns {Array}
   */
  Array.prototype.unique = function () {
    console.time("testObj");
    var temp = {};
    var res = [];
    var len = this.length;
    for (var i = 0; i < len; i++) {
      if (!temp[this[i]]) {
        temp[this[i]]="unique";
        res.push( this[i]);
      }
    }
   console.timeEnd("testObj");
    return res;
  }

  /**
   * 使用indexof去重
   * @returns {Array}
   */
  Array.prototype.unique2 = function () {
    console.time("testIndexOf");
    var temp = {};
    var res = [];
    var len = this.length;
    for (var i = 0; i < len; i++) {
     if(res.indexOf(this[i])===-1){
       res.push(this[i]);
     }
    }
    console.timeEnd("testIndexOf");
    return res;
  }

</script>

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注